Testovanie prebieha priamo na škole. Konkrétna vyučovacia hodina nie je určená.
Je to plne v kompetencii daného koordinátora. Záleží od počtu prihlásených žiakov,
kapacitných možností školy a pod…